[Hascovir] Czy są jakieś zamienniki Heviranu dostępne bez recepty? (2024)

Dzień dobry,
W kategorii OTC (bez recepty) zarejestrowany jest lek Hascovir Control - jest to odpowiednik Heviranu o zawartości 200mg Acyklowiru. Niestety lek ten jest bardzo trudno dostępny. Pozostałe odpowiedniki Heviranu w tabletkach dostępne są tylko na receptę. Bez recepty dostępne są kremy z Acyklovirem do stosowania miejscowego: Zovirax, Virolex, Hascovir pro, Herpex, Axoviral.

Najlepszym rozwiązaniem będzie więc poproszenie lekarza pierwszego kontaktu o receptę na Heviran lub którykolwiek zamiennik i posiadanie leku"w pogotowiu", gdyż dla najlepszej skuteczności należy stosować go zaraz po rozpoznaniu objawów zakażenia.

[Hascovir] Czy są jakieś zamienniki Heviranu dostępne bez recepty? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 5884

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.